Národní Listy 1.6.1898

Smršť v Ivanovicích na Hané Vzduchová smršť pozorována ve středu dne 25. t. m. též v Ivanovicích na Hané a okolních obcích. Objevila se však dříve než u Mělníka, a sice již o 4. hod odpolední ve směru západním. Téhož odpoledne bylo velmi mnoho mraků a několik dešťů. Tvar smršti celkem souhlasil se smršti v Čechách až na to, že při pohybech k východu a západu pojednou utvořila velký polokruh k obloze otevřený. Přírodní zjev tento, jenž byl sice velkolepý, ale strašný, vzbudil mnoho výkladů o pohromách všeho druhu, jako hladu, válce, krupobití atd.Moravská Orlice 26.5.1898

Průtrž mračen. V úterý odpoledne z nenadání snesly se těžké mraky nad Uherskohradišťskem směrem k Vlčnovu a Hluku a za nedlouho proudy deš´tové a kroupy zasypaly celý kraj a veškeré osení za Uherským Hradištěm směrem k Nivnici zničily. Proudy vod tekou po zničených polích.Lidové noviny 26.5.1898

Lijavec s krupobití strhl se včera v poledne nad Olomouckem a okolím večer o půl 8. hod pak nad druhým hlavním městem Brnem

Průtrž mračen. V úterý (24.5.)odpoledne následkem průtrže mračen a s tím spojeným krupobitím mezi Uh. Hradištěm a Uh. Brodem veškeré osení je zničeno. nadějě na mnohaslibnou žeň zmařeny. Kalné vody tekou po stráních a březíchLidové noviny 27.5.1898 (nekvalitní předloha)

Živelní pohromy. Píše se nám z Kunovic u Uh. Hradiště. Obec naše a okolí byla dne 24. t. m. odpoledne o půl 4 hod. stižena živelní pohromou. Obloha se zatáhla mraky od jihovýchodu, z nichž v několika okamžicích začaly se líti spousty vod, která sraziv še se v dravé proudy, místy i úrodnou prsť z polí odnášely. Však nedosti na tom, neboť po chvíli počaly se z mraků sypati kroupy značné velikosti, kterými letoší úroda je místy zničena, nejvíce rež. S kopců za Brodem a okolí valí se spousty vod, která zaplaví jak již jednou letos luka a pole na pobřeží řeky Olšavy. pohroma tato, která zmaruje naději chudáka rolníka je tím bolestnější, že krajina Olšavy téměř více než 20 let stižena bývá živelní pohromou a loňského roku i úplnou neúrodou. A z berního úřadu se napořád zabavuje ač platit chceme, ale z čehož? Což rolník nemá již ochrany? Nemá-li rolník, nemá ani úředník.Opavský týdenník 25.5.1898

Bouře. V úterý 24. května po poledni snesla se nad Opavou a okolím prudká bouře s krupobitím. Kroupy smíšené s deštěm byly značné velikosti, ale na štěstí bouře rychle se přehnala. Byla-li spůsobena na obilí škoda a jaká, nebylo lze prozatím zjistiti.Opavský týdenník 28.5.1898

Živelní pohroma ve Slezsku.

Utěšené naděj vzbuzovaly letoší polní úrody. Rolnictvo těšilo se, že rok letoší nahradí mu poslední špatná léta a že aaspoň poněkud vytrhne se z tísně. Ale již docházejí neblahé zvěsti z různých krajů našich vlasti o těžkých živelních pohromách. Slezsko nemělo býti ušetřeno. V úterý 24. května zasažen byl zrovna nejúrodnější pruh na Opavsku hrozným krupobitím, jehož v obcích postižených není pamětníka a které natropilo ohromných škod na poli, zahradě i na staveních. Celé lány se slibnou úrodou obráceny v poušť. Co nezničeno kroupami, dokonáno přívalem, který smetl a odnesl nejlepší úrodnou prsť z polí. Ani ptactva a polní zvěře neušetřeno. Byloť místy utloučeno ledovými kusy neobyčejné prudkosti a velikosti.

Zkázonosný mrak se pohyboval od Sudet směrem severovýchodním. Část zhoubného obsahu vychrlil na území deseti obcí na Opavsku, část přenesla se do Pruského Slezska, kde až k Ratiboři nadělalo krupobití velikých spoust. Na rakouské straně postiženy byly nejvíce Milostovice, pak Stěbořice, Zlatníky, Jamnice, Jarkovice, Vlaštovičky, Neplachovice, Štremplovec, Držkovice.

Neštěstí toto jeví se tím větší a cetelnějším, poněvadž sotva 1 % veškerého rolnictva ve jmenovaných obcích je proti krupobití pojištěno. neznalý zdejších rolnických poměrů ovšem namítne, - že se mohli pojistiti. Nelze upříti, že rolnictvo naše jeví velikou nechuť ku pojišťování a tak vydává se samo na milosť a nemilosť zhoubným živlům. Uvážíme-li však, že právě v těchto obcích vešekré pojišťovny ustanovily zvláště vysokou prémii pojišťovací (22 %) a že dosud proti krupobití pojištěným rolníkům zřídka kdy spravedlivě odhadovány byly spůsobené škody - nedivme se pranic, že rolník náš raději utíká s gruntu, než aby se dřel na výdělkářské pojišťovny. Pisatel těchto řádků odhaduje škodu posledním krupobitím spůsobenou ve jmenovaných obcí průměrně na 60 zl. po jitře ( u ozimů přes 100 zl.), což u jediné Milostovické obce přes 50 tisíc zlatých obnáší.

Komu by při tomto neštěstí opět nanamanula se otázka, nebylo by již na čase zříditi v zemích mocnářství Rakouského nucené pojišťování zemské nebo státní? Nebylo by záhodno, aby veškeré rolnictvo v Rakousku bez rozdílu národnosti a stran zasadilo se o zavedení vzájemného, veškeré výdělkářství vylučujicího pojišťování, jako již v jiných zemích jest zavedeno? Bohužel, že za našich poměrů i takováto nejduležitější přání a existenční otázky našeho rolnictva zůstávají u rozhodujících kruhů bez povšimnutí a hlasy naše jsou hlasy volajícího na poušti.Došly nás o pohromě tyto zprávy:

Z Neplachovic 24.května. Dnes v úterý postiženy Neplachovice a okolí krutým neštěstím. O 1. hod. odpol. počal padati hustě led s mrakův a ve krátké čtvrť hodince zničena krásná a nadějná úroda letoší. Rži polámány a do země zatlačeny, jiné druhy obilí, zvláště ječmeny, značně poškozeny. Také řepy, brambory a jetel velkou škodu utrpěly. I stromoví ovocné v zahradách neušlo pohromě; po bouři byly zahrady plny listí a ovoce, které kroupy se stromův narážely. Silný liják sebral také s polí mnoho prsti úrodné a ničil vše, co mu v cestu přišlo. Mnohá pole, zvláště však cesty polní proměněny v silné potoky, údolí v jezera. Škoda, ničivým živlem spůsobená, tím citlivější a značnější, že kromě jedné osoby nebyl nikdo z obce proti krupobití pojištěn.

Ze Štremplovce 25. května. Včera po poledni sneslo se strašné krupobití nad Štremplovce a Neplachovickými Zadky. Osení je skoro úplně zničeno, též cukrovka a brambory utrpěly velkou škodu. Místy je načisto po veškeré úrodě. Takovéto krupobití není u nás pamětníka. Kroupy byly velikosti vlašských ořechů i větší a padaly v takém množství, že plnily příkopy u silnice. S kopců ledy valily se jako bílé peřiny. Stromy byly valně poškozeny, ovoce posráženo a listí i s větvicemi otlučeno. Bylo to pravé Boží dopuštění, které neušetřilo ani ubohých vlaštovek, z nichž mnoho bylo utlučeno.

Ze Zlatník 25.května. živelní pohroma, které dne 24. května okres Opavský postihla, spůsobila velikou škodu pokud dosud známo v obcích Táboře, Kamenci, Štremplovci, Jamnici, Stěbořicích, Zlatníkách, Milostovicích, Vlaštovičkách, Jarkovicích, Jaktaři, Vávrovicích, Držkovicích a Neplachovicích. Již minulý týden ve středu a čtvrtek hrozilo nebezpečí od východu, avšak mračna odtáhla k Bruntáli a tam vychrlila svou zhoubnou zásobu. V úterý 24. května již ráno mnohý prorokoval, že něco přijde a k tomu dodal, jen aby nebyly kroupy. A hle, v poledne od severozápadu ukazuje se mračno, které již pohledem hrůzu působí. Doufalo se ještě, že se to přežene, avšak po 2krát začatém dešti krítce před 1 hod. odpol. padla silná rána na okno, pak druhá atd.; okna řinčela a střepy skla padaly dolů a do světnice provázeny deštěm a celou spoustou ledu u velikostí až prostředního rajského jablíčka; na jednotlivých staveních s okny k severo-západu vytříštěno až na 30 tabul. Že při takové katastrofě nejenom dítky ale i dospělí plakali, netřeba se diviti; ještě dobře že blesk a hřmění nezvětšovaly této hrůzy. Na kamenných střechách taktéž učiněna veliká škoda. Ovocné stromoví otlučeno a zbaveno ovoce. To vše vykonáno ve čtvrť hodině. Pohled na pole teprve byl smutný; réž, která slibovala hojnou žeň, úplně zničena, ostatní obilí, řepa, louky někde částečně, někde úplně poškozeny. V Milostovicích dovršily dílo zkázy přívaly, které strhaly pozemky, odplavily ornici a zaplavily louky. Jest to třetí rok, co naděje rolníkův na krásnou žeň zklamána; jiná léta trpěly obilní druhy mokrem, záplavou hrabošů a slimáků a když po tuhém boji proti těmto škůdcům poněkud obrana se stala, tu krupobitím ve čtvrť hodince spůsobena nenahraditelná škoda, neb skoro žádný z rolníků není pojištěn.